2021-10-26

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin
Podpis pod obrazkiem

§1
Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem serwisu jest:
Car Team Sp. z o.o.
z siedzibą przy Al. Grunwaldzka 56 lok 202, 80-241 Gdańsk
NIP:9571147592
REGON: 52294841000000
Telefon: + 48 600749719
E-mail: biuro@carteam.pl
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000989608.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy [dalej Serwis] udostępnia platformę pozwalającą na dodawanie, przeglądanie, promowanie ogłoszeń.
 2. Wszystkie usługi w ramach Serwisu są świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 3. Ogłoszeniodawcą [dalej Ogłoszeniodawca] może być każda poprawnie zweryfikowana i posiadająca konto biznesowe w ramach Serwisu:
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu.

3. Użytkownikiem portalu [dalej Klient] jest każda posiadająca konto w ramach Serwisu :

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu.

§3
Warunki ogólne udostępnienia Portalu

 1. Serwis jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej carteam.pl
 1. Dostęp oraz przeglądanie ogłoszeń nie wymaga rejestracji.
 2. Serwis nie pobiera opłat za przeglądanie ogłoszeń.
 3. Założenie konta jest wymagane w przypadku chęci dodania ogłoszenia, utworzenia profilu, wyróżnienia ogłoszenia, prowadzenia korespondencji poprzez Serwis.

§4
Warunki korzystania z usług

 1. W celu skorzystania z części usług Serwisu należy posiadać poprawnie zweryfikowane konto lub konto biznesowe.
 2. W celu utworzenia konta lub konta biznesowego należy dokonać rejestracji za pomocą odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Serwisu. Opis procedury rejestracji znajduje się w paragrafie 5.
 3. Ogłoszeniodawca lub Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Serwisem pod adresem podanym w paragrafie 1.

§5
Konto

 1. Serwis w ramach swoich stron internetowych pozwala na założenie konta lub konta biznesowego.
 2. Każdy Ogłoszeniodawca może posiadać jedno konto biznesowe. Każdy Klient może posiadać jedno konto.
 3. W celu założenia konta biznesowego lub konta należy wypełnić odpowiednie formularze interaktywne znajdujące się na stronach internetowych Serwisu podając dane identyfikacyjne, dane kontaktowe lub inne informacje wymagane przy rejestracji.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych podczas rejestracji m.in. poprzez kontakt emailowy i/lub telefoniczny.
 5. Pełna aktywacja lub odmowa utworzenia konta biznesowego lub konta następuje w terminie do 3 dni roboczych.
 6. Konta zakładane na stronach internetowych Serwisu aktywowane są bezterminowo.
 7. W ramach poprawnie zweryfikowanego konta biznesowego można publikować ogłoszenia.
 8. Ogłoszenia publikowane są przez czas określony na stronach internetowych Serwisu.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność, ani poprawność materiałów przesyłanych przez Ogłoszeniodawce lub Klienta w ramach konta założonego na stronach internetowych Serwisu.
 10. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa, zgody, licencję niezbędne do publikacji materiałów jakie wykorzystuje (w tym przesyła) w ramach konta biznesowego.
 11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu) Serwis może rozwiązać umowę świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
 12. Z momentem publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.
 13. Ogłoszeniodawca bez pisemnej zgody Serwisu nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osobę trzecią.

§6
Odpowiedzialność

 1. Ogłoszeniodawca oraz Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem z poszanowaniem prawa i i dóbr innych osób. W szczególności, Ogłoszeniodawca oraz Klient zobowiązuje się do:
 • niezakłócania prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym poprzez ingerowanie w jego zawartość;
 • nieprzesyłania lub niepublikowania treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

 • niewprowadzania w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji w treści ogłoszenia lub poprzez zatajenie istotnych informacji;
 • powstrzymywania się od korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi;
 • niepodejmowania działań mających znamiona działań nieuczciwej konkurencji.
 1. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści (w tym ogłoszeń) odbywa się w sposób zautomatyzowany, bez udziału Serwisu. W uzasadnionych przypadkach Serwis może wstrzymać publikację treści do momentu jego weryfikacji.
 1. W razie uzyskania wiarygodnej informacji o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Serwis może:
 • niezwłocznie zablokować daną treść;
 • podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy;
 • poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, Ogłoszeniodawcę w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie.
 1. Serwis uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta biznesowego lub konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta biznesowego lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu Serwisu, jak również w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Serwisu.

§7
Płatności

 1. Wysokość opłaty za usługi świadczone przez Serwis określona jest każdorazowo w cenniku udostępnionym na stronach internetowych Serwisu.
 1. Wszelkie płatności odbywają się poprzez:
 • bezpośrednią wpłatę na konto Serwisu na podstawie poprawnie wygenerowanej faktury ProForma;
 • płatność elektroniczną poprzez Blue Media S.A.
 1. Serwis oferuje dodatkowe usługi płatne polegające na rozszerzonej funkcjonalności Serwisu m.in. o możliwości umieszczenia dodatkowych informacji w treści ogłoszenia.
 2. Umowa zawierana jest bezterminowo z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.
 3. Płatność realizowana jest miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku braku płatności w terminie wskazanym podczas zamówienia, zamówiona usługa nie będzie realizowana, a w przypadkach gdy realizacja usługi obejmuje publikację ogłoszenia, ogłoszenie może być usunięte. Wraz z ogłoszeniem usuwane są wszystkie dane i materiały jakie zostały dodane przez Ogłoszeniodawce w ramach świadczonych usług.
 5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że zgodnie z art.106 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej (na wskazany podczas rejestracji adres e-mail) faktur VAT wystawianych przez Serwis.

§8
Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Ogłoszeniodawców oraz Klientów w ramach stron internetowych Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawców i Klientów oraz osoby trzecie.
 2. Serwis dokłada należytej staranności aby korzystanie z usług świadczonych w ramach stron internetowych było możliwe przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek, systemów operacyjnych, podstawowych konfiguracji sprzętowych.
 3. Serwis dokłada należytej staranności w celu zapewnienia ciągłości działania usługi. Nie gwarantuje on jednak ciągłej dostępności usług.
 4. Serwis może ograniczać dostęp do usług na czas napraw, prac modernizacyjnych, prac konserwacyjnych, audytów, aktualizacji, awarii.

§9
Wiadomości

 1. Serwis udostępnia Ogłoszeniodawcom oraz Klientom możliwość komunikacji poprzez wysyłanie wiadomości w ramach stron internetowych Serwisu.
 2. Wysyłający wiadomość ponosi odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi. Serwis może usunąć wiadomość jeżeli łamie ona postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 3. Serwis nie modyfikuje treści wysyłanych wiadomości.
 4. Wiadomości nie mogą zawierać m.in.:
 1. wulgaryzmów, treści uznawanych powszechnie za obraźliwe, nawołujących do nienawiści, rasizmu, ksenofobii etc.;
 2. adresów stron internetowych;
 3. treści o charakterze reklamowym, komercyjnym;
 4. treści nieprawdziwych.

§10
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową, Ogłoszeniodawca lub Klient powinien zareklamować usługę wraz z opisem niezgodności. Reklamacji można dokonać pod adresem email wskazanym w §1.

2. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Każdy Ogłoszeniodawca lub Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

§11
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Ogłoszeniodawca/Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Ogłoszeniodawca będący konsumentem złoży w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach umów:

 • o świadczeniu usług, jeżeli Serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Ogłoszeniodawcy/Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Ogłoszeniodawcy/Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Serwis o utracie prawa odstąpienia od umowy;

§12
Ochrona prywatności

1. Serwis przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 2).

§13
Środki techniczne

1. W celu korzystania z Serwisu, w tym przeglądania i publikacji ogłoszeń, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies.

§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwisu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Ogłoszeniodawcy oraz Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Serwis uznaje, iż Ogłoszeniodawca oraz Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

Jesteś rzetelnym dealerem,
bezpośrednim importerem,
prowadzisz salon lub komis samochodów, motocykli, maszyn rolniczych, budowlanych, części zamiennych
i interesuje Cię współpraca z nami?
Zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@carteam.pl

CarTeam Sp. z o.o.

Aleja Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

NIP 9571147592

© 2024 CarTeam